ministerstvo_pro_mistni_rozvoj.jpg
Název akce: Brnířov - Oprava místní komunikace 14 a 15
Reg.č: 117D8210A8237

Celkové způsobilé výdaje: 1.874.822,40 Kč
Dotace MMR: 1.489.536,- Kč
Příspěvek příjemce podpory: 385.286,40 Kč

Datum zahájení realizace projektu: 10.9.2022
Datum ukončení realizace projektu: 12.6.2023

Projekt „Brnířov - Oprava místní komunikace 14 a 15“ byl pořízen/realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Předmětem je obnova stávající MK u bytového domu č.p.80 a 81 a u přilehlých garáží a zlepšení dopravní obslužnosti v lokalitě - výměna znehodnoceného krytu za kryt z asfaltobetonu resp. zámkové dlažby, výměna části podkladních štěrků, odstranění nánosu na krajnicích a zpevnění krajnic.
dotace_rijen_2022.jpg
sfdi.png
Název projektu: I/22Kdyně – Brnířov – ISPROIFOND 5327510086
Ident. č.: 117D8210A7790

Celkové výdaje: 7 246 327 Kč
Dotace MMR: 4 585 181 Kč (85 % z uznatelných nákladů)
Příspěvek příjemce podpory: 2 661 146 Kč

Datum zahájení realizace projektu: 15.11.2021
Datum ukončení realizace projektu: 15.8.2022

Akce „I/22Kdyně – Brnířov – ISPROIFOND 5327510086“ je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.
Předmětem je vybudování nového chodníku podél komunikace č.1/22 v průtahu obce Brnířov, a tím zvýšení bezpečnosti chodců.
ministerstvo_pro_mistni_rozvoj.jpg
Název projektu: Obnova MK č.11 a 20 v OZ Brnířov
Ident. č.: 117D8210A7790

Celkové výdaje: 6 238 082,40 Kč
Dotace MMR: 4 979 595 Kč (80 %)
Příspěvek příjemce podpory: 1 258 487,4 (20 %)

Datum zahájení realizace projektu: 31.10.2021
Datum ukončení realizace projektu: 31.10.2022

Projekt „Obnova MK č.11 a 20 v OZ Brnířov“ byl pořízen/realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Předmětem je obnova stávající MK v obytné zóně v obci, zlepšení dopravní obslužnosti v lokalitě - výměna znehodnoceného krytu za kryt z asfaltobetonu, výměna části podkladních štěrků a odstranění nánosu na krajnicích, zpevnění krajnic - celková plocha asfaltu 2692 m2.
eu_fond_soudrznosti.jpg
Název projektu: Výměna nepropustných povrchů za propustné a polopropustné povrchy
Reg. č.: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0013504

Celkové způsobilé výdaje: 2 422 605 Kč
Dotace EU: 1 816 954 Kč (75 %)
Příspěvek příjemce podpory: 605 651 (25 %)

Datum zahájení realizace projektu: 1.7.2021
Datum ukončení realizace projektu: 30.9.2022

Tento projekt – Výměna nepropustných povrchů za propustné a polopropustné povrchy – je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávajících parkovišť v okolí bytových domů č.p. 80, 81, 91 a 92 v Brnířově - výměna jejich povrchů a realizace odvodnění. Parkoviště jsou navržena převážně v místě stávajících parkovišť z živice - tyto plochy budou odstraněny a nahrazeny novými plochami - zatravňovací betonovou dlažbu. Jednotlivá parkovací stání budou od sebe oddělena pruhem z barevně odlišné dlažby. Dešťové vody budou zasakovány do horninového prostředí. Parkovací stání jsou koncipována jako kolmá, stavba obsahuje tři parkoviště tak, aby byla zajištěna doprava v klidu pro dotčené území.
Cílem projektu je potenciální navýšení množství vsakované vody v objemu 9,880 m3.
ministerstvo_pro_mistni_rozvoj.jpg
Název projektu: Oprava MK č.20 v OZ Brnířov
Reg č.: 117D8210A1926

Celkové způsobilé výdaje: 1 549 647,- Kč
Dotace SFŽP: 1 084 752,- Kč
Příspěvek příjemce podpory: 464 895,- Kč

Datum zahájení realizace projektu: 1.11.2020
Datum ukončení realizace projektu: 28.5.2021

Tento projekt – Oprava MK č.20 v OZ Brnířov byl pořízen/realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Předmětem podpory je oprava stávající štěrkové MK v obytné zóně - výměna krytu za asfaltobetonový, odstranění nánosu na krajnicích, zpevnění krajnic.
Cílem projektu je zlepšení obecní infrastruktury a lepší dopravní obslužnost v obytných zónách.
dvojite_logo.jpg
Název projektu: Brnířov – sociální byty
Reg č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009020

Celkové způsobilé výdaje: 4 602 955,- Kč
Dotace SFŽP: 4 142 659,50 Kč
Příspěvek příjemce podpory: 461 295,50 Kč

Datum zahájení realizace projektu: 21.8.2019
Datum ukončení realizace projektu: 30.9.2020
Tento projekt – Brnířov – sociální byty - je spolufinancován z Integrovaného regionálního programu, 80. výzva – Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II na vybudování sociálních bytů pro občany v bytové nouzi
Předmětem podpory je vybudování 3 nových bytových jednotek (3kk, 2kk,1kk) s cílovou celkovou kapacitou 6 osob. Jedná se o bytový dům ve vlastnictví obce.  Projekt přispěje k zajištění sociálního bydlení v Brnířově, které bude sloužit pro osoby v bytové nouzi, kterým budou tyto byty nabídnuty za snížené nájemné 61,10 Kč/m2/rok. Sociální bydlení bude dostupné všem osobám z těchto cílových skupin. Záměrem je pomoci převážně matkám s dětmi, které nemají dostatečné příjmy a jsou bez domova nebo žijí v nejistých či nevyhovujících podmínkách.
Cílem projektu je přispět k sociální inkluzi osob, v bytové nouzi.
ministerstvo_pro_mistni_rozvoj.jpg
Název projektu: Územní plán Brnířov
Identifikační č.: 117D051000084
Výzva č.: 11705 – Podpora územně plánovací činností obcí

Celkové způsobilé výdaje: 377 775,- Kč
Dotace MMR: 230 620,- Kč
Příspěvek příjemce podpory: 147 155,- Kč

Datum zahájení realizace projektu: 4.1.2016
Datum ukončení realizace projektu: 22.9.2017

Tento projekt – Územní plán Brnířov - je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj, program 11705 - Podpora územně plánovací činností obcí.
statni_fond_zivotniho_prostredi.jpg
Název projektu: Posílení zdrojů pitné vody v obci Brnířov
Akceptační č.: 06681711

Celkové způsobilé výdaje: 1 553 819,- Kč
Dotace SFŽP: 1 243 055,- Kč
Příspěvek příjemce podpory: 310 764,- Kč

Datum zahájení realizace projektu: 18.12.2017
Datum ukončení realizace projektu: 29.12.2017

Tento projekt - Posílení zdrojů pitné vody v obci Brnířov - je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí, výzva č. 8/2016 Prioritní oblast 1. Voda Podoblast 1.6 Zdroje vody Podporované aktivity 1.6.A Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody. 
Předmět podpory je rekonstrukce vodovodního přivaděče od úpravny vody do zásobovacího řadu v obci Brnířov a modernizace technologií pro úpravu vody.
Cílem projektu je posílit zdroje pitné vody v obci Brnířov a zajistit samoobslužnost obce v této oblasti.
eu_fond_soudrznosti.jpg
Název projektu: Protipovodňová opatření obce Brnířov
Reg č.: CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000292

Celkové způsobilé výdaje: 1 110 427,- Kč
Dotace SFŽP: 777 298,90 Kč
Příspěvek příjemce podpory: 333 128,10 Kč

Datum zahájení realizace projektu: 1.10.2016
Datum ukončení realizace projektu: 24.3.2017

Tento projekt – Protipovodňová opatření obce Brnířov - je spolufinancován z Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020, program 11531 – Operační program životního prostředí 2014 - 2020.
Předmětem podpory je zpracování digitálního povodňového plánu a pořízení lokálního výstražného a varovného systému ochrany před povodněmi pro obec Brnířov.
Cílem projektu je zajistit bezpečnost a včasné varování obyvatelstva.