Statistická data obce


Ke konci července roku 2012 žije v Brnířově:

  • platný trvalý pobyt - 377 osob
  • trvalý pobyt cizinec - 5 osob
  • dlouhodobý vízový cizinec - 2 osoby
  • přechodný pobyt občana EU - 8 osob


CELKEM : 392 osob

 

Kód obce

566 136

Druhy pozemků

Celková výměra pozemku (ha)

271 [2]

Orná půda (ha)

99 [3]

Chmelnice (ha)

- [3]

Vinice (ha)

- [3]

Zahrady (ha)

10 [3]

Ovocné sady (ha)

- [3]

Trvalé trávní porosty (ha)

58 [3]

Zemědělská půda (ha)

167 [3]

Lesní půda (ha)

74 [3]

Vodní plochy (ha)

1 [3]

Zastavěné plochy (ha)

7 [3]

Ostatní plochy (ha)

21 [3]

Hospodářská činnost

Počet podnikatelských subjektů celkem

90 [4]

podle převažující činnosti

Zemědělství, lesnictví, rybolov

4 [3]

Průmysl

18 [3]

Stavebnictví

6 [3]

Doprava a spoje

4 [3]

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství

38 [3]

Ostatní obchodní služby

6 [3]

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění

2 [3]

Školství a zdravotnictví

1 [3]

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby

3 [3]

podle právní formy

Státní organizace

1 [3]

Akciové společnosti

2 [3]

Obchodní společnosti

6 [3]

Družstevní organizace

- [3]

Peněžní organizace - počet subjektů

- [3]

Živnostníci

65 [4]

Samostatně hospodařící rolníci

- [3]

Svobodná povolání

3 [4]

Zemědělští podnikatelé

2 [3]

Ostatní právní formy

8 [3]

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček

.

Stálá kina

.

Multikino

.

Divadlo

.

Muzeum (včetně poboček a samostatních památníků)

.

Galerie (vč. poboček a výstavních síní)

.

Kulturní zařízení ostatní

.

Středisko pro volný čas dětí a mládeže

.

Zoologická zahrada

.

Sakrální stavba

1 [5]

Hřbitov

.

Krematorium

.

Smuteční síň

.

Lázně

Lázeňske léčebny

- [3]

Obecná charakteristika

Katastrální plocha (ha)

271 [3]

Počet katastrů

1 [2]

Počet územně technických jednotek

1 [3]

Počet částí obce

1 [2]

Obyvatelstvo

Živě narození celkem

7 [6]

muži

4 [6]

ženy

3 [6]

Zemřelí celkem

1 [6]

muži

- [6]

ženy

1 [6]

Přirozený přírůstek celkem

6 [6]

muži

4 [6]

ženy

2 [6]

Přistěhovalí celkem

23 [6]

muži

12 [6]

ženy

11 [6]

Vystěhovalí celkem

16 [6]

muži

7 [6]

ženy

9 [6]

Saldo migrace celkem

7 [6]

muži

5 [6]

ženy

2 [6]

Přírůstek/úbytek celkem

13 [6]

muži

9 [6]

ženy

4 [6]

Počet bydlících obyvatel k 31.12.

.

muži

197 [3]

ženy

183 [3]

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem

66 [3]

muži

40 [3]

ženy

26 [3]

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem

.

muži

133 [3]

ženy

130 [3]

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem

51 [3]

muži

24 [3]

ženy

27 [3]

Školství [1]

Mateřská škola

2

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)

1

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)

.

Střední odborné učiliště

.

Gymnázium

.

Střední odborná škola (vč.zdravotnické)

.

Škola speciální

.

Základní umělecká škola

.

Vysoká škola-počet

.

Jazyková škola

.

Vyšší odborná škola

.

Sociální oblast

Ústavy sociální péče pro dospělé

.

Ústavy sociální péče pro mládež

.

Domy s pečovatelskou službou

.

Domovy důchodců

.

Domov-penzion pro důchodce

.

Úřad práce - počet úřadoven

.

Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru

.

Sport

Koupaliště a bazény

.

- z toho kryté bazény

.

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)

.

Tělocvičny (vč. školních)

.

Stadiony otevřené

.

Stadiony kryté

.

Zimní stadiony kryté i otevřené

.

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)

.

Zdravotnictví

Sdružená ambulantní zařízení

- [3]

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení

- [3]

Ambulantní zařízení

- [3]

Detašované pracoviště ambulantního zařízení

- [3]

Nemocnice

- [3]

Detašované pracoviště nemocnice

- [3]

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)

- [3]

Léčebna pro dlouhodobě nemocné

- [3]

Ostatní lůžková zařízení

- [3]

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení

- [3]

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé

- [3]

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé

- [3]

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

- [3]

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

- [3]

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa

- [3]

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa

- [3]

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa

- [3]

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa

- [3]

Samostatná ordinace lékaře specialisty

- [3]

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty

- [3]

Ostatní samostatná zařízení

- [3]

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení

- [3]

Zařízení lékárenské péče

- [3]

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče

- [3]

Jesle

- [3]

Další dětská zařízení

- [3]

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc

- [3]

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci

- [3]

Okresní zdravotní ústav

- [3]

Transfusní stanice

- [3]

 

 

 

 

Poznámky:

 

 

 

[1] školní rok 2005/2006

 

 

 

[2] období: 1.1.2010

 

 

 

[3] období: 31.12.2009

 

 

 

[4] období: 31.12.2010

 

 

 

[5] období: 31.12.2006

 

 

 

[6] období: rok 2009