§106/99 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

1. Oficiální název:
Úplný oficiální název povinného subjektu: Obec Brnířov

 

2. Důvod a způsob založení:
Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost. Obec Brnířov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávní jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke dni 24.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění).

*) Zákon 367/1990 Sb., o obcích, byl zrušen; novým zákonem o obcích je zákon č. 128/2000 Sb.. - Úplné znění zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je v zákoně č. 2/2003 Sb..

 

3. Organizační struktura:

Popis organizační struktury povinného subjektu:

Starosta Zdeněk Šup
Místostarosta Petr Kaše
Administrativní pracovnice Ing. Věra Jandová
   
Zastupitelstvo obce Zdeněk Šup
  Vlastimil Weber
  Petr Kaše
  Libuše Hynčíková
  Mgr.Stanislava Ticháčková
  Mudr.Petr Suastika
  Jana Velková
  Marie Kadlecová
  Václav Bouberle
   
 Finanční výbor
předseda Vlastimil Weber
člen Mgr.Stanislava Ticháčková
člen Jana Velková
 Kontrolní výbor
předseda Libuše Hynčíková
člen Mudr.Petr Suastika
člen Marie Kadlecová
 
 Výbor pro kulturu
předseda Václav Bouberle
člen Lenka Škrabálková
člen Josef Husník ml.
 
 Hlavní inventarizační komise
předseda Marie Kadlecová
člen Libuše Hynčíková
člen Petr Kaše

 

4. Kontaktní spojení:
Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.

adresa Obecní úřad Brnířov
  Brnířov č.p. 41
  345 06  Kdyně
telefon +(420).379.731.013
e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   

 

5. Bankovní spojení:

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.
Případné platby můžete poukázat na účet číslo: 248 213 21 / 100, vedený u Komerční banky v Domažlicích.

 

6. IČ:

Identifikační číslo (IČ): 005 726 08

 

7. DIČ:

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00572608

 

8. Rozpočet obce v tomto a předchozím roce:

 

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok:

 

 

* (Dokument je ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže tento soubor zobrazit, můžete si pro operační systémy Win XP, Win 2000, Win 2003, Vista-32, Vista-64 stáhnout Adobe Reader přímo zde, případně, pro jiné operační systémy, zvolit jeho odpovídající variantu na stránkách firmy Adobe)

 

9. Žádost o informace:

Místo a způsob, jak získat příslušné informace: Pokud se vámi požadované informace nenalézají právě na těchto stránkách, obraťte se přímo na obecní úřad buď osobně, písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu. (viz bod 4. Kontaktní spojení)

 

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí: Obraťte se přímo na obecní úřad, a to buď osobně, písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu. (viz bod 4. Kontaktní spojení). Písemné žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání můžete také zanechat ve schránce obecního úřadu, která je umístěna na budově.

Úřední hodiny
Pondělí -
Úterý -
Středa 17:00 - 20:00
Čtvrtek -
Pátek

 

11. Opravné prostředky:

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech:

 

  • Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření OÚ, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta nebo místostarosta obce.

  • Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu v Plzni. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

  • Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím OÚ či orgánu obce k poškození fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

 

12. Formuláře:

Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat:

 

Obecní úřad Brnířov nabízí v úředních dnech a hodinách následující formuláře:

  • Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
  • Přihlašovací lístek k trvalému pobytu

Další formuláře potřebné pro styk s různými úřady můžete získat například na: www.form.cz.

 

13. Návody pro řešení nejrůznějších situací:

Popisy postupů (návody pro řešení nejrůznějších situací)

Vyřízení přihlášení trvalého pobytu

Ověření listin a pravosti podpisu

 

14. Nejdůležitější předpisy:

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí.

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Obec nemá schválený sazebník, informace tedy poskytuje zdarma.

 

16. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.:

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

 

* (Dokument je ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže tento soubor zobrazit, můžete si pro operační systémy Win XP, Win 2000, Win 2003, Vista-32, Vista-64 stáhnout Adobe Reader přímo zde, případně, pro jiné operační systémy, zvolit jeho odpovídající variantu na stránkách firmy Adobe)

 

17. Seznam organizací:

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

  • Mateřská škola Brnířov
  • SDH Brnířov