Podmínky pro přidělení a užívání sociálního bytu Brnířov

Vytisknout

Co je sociální byt

Sociálním bytem je byt ve vlastnictví obce Brnířov určený k dočasnému bydlení osobám, které se ocitly v tíživé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Sociálními byty ve vlastnictví obce Brnířov jsou 3 byty v domě č. p. 29 v k. ú. Brnířov, st. p. č. 89, p. p. č. 838. Jedná se o 1 byt 3+KK o celkové ploše 67,5 m2, 1 byt 2+KK o celkové ploše 41,17 m2 a 1 byt 1+KK o celkové ploše 31,23 m2.


Komu je sociální bydlení určeno

Cílovou skupinou v sociálním bydlení jsou osoby v bytové nouzi, a to:

Osobou v bytové nouzi se dále rozumí osoba v ekonomicky produktivním věku (tj. ve věku 15-65 let), která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely a zároveň její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy. Při určování započitatelných příjmů posuzované osoby se postupuje podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění. 

Sociální byty jsou určeny prioritně rodinám s dětmi, či samoživitelům a samoživitelkám.


Podání a evidence žádosti o sociální byt

Evidenci žádostí o sociální byt vede Obecní úřad Brnířov. Vyplněná a žadatelem podepsaná žádost o nájem sociálního bytu se podává na Obecním úřadě Brnířov na předepsaném formulář. Formulář je k dispozici na webových stránkách obce Brnířov nebo na Obecním úřadě Brnířov. Formulář žádosti o nájem sociálního bytu musí kromě žadatele vyplnit a podepsat každý další zletilý člen domácnosti žadatele, který s ním má sociální byt obývat. Spolu s žádostí doloží žadatel listiny dokládající celkový čistý příjem všech členů domácnosti za 12 kalendářních měsíců předcházejících podání žádosti. Tyto listiny tvoří přílohu žádosti.
Podáním žádosti nevzniká právní nárok na uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu ani povinnost Obce sociální byt žadateli pronajmout.


Podmínky pro uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu

1. Smlouva o nájmu sociálního bytu může být uzavřena s fyzickou osobou z cílové skupiny, přičemž žadatel musí splňovat následující podmínky:

    a) 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy,

    b) 0,9 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy,

    c) 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy,

    d) 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy.

 

2. Při přidělování bytů bude přihlédnuto ke standardům minimální a maximální rozlohy sociálního bydlení v IROP k počtu osob v domácnosti:

 

Typ bytu

Velikost bytu

Počet osob v bytě

1+KK

31,23 m2

1-2

2+KK

41,17 m2

2-3

3+KK

67,5 m2

3-4

3. Nájemní smlouva se uzavře na dobu určitou minimálně na jeden kalendářní rok a nejdéle na 2 roky s možností jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace nájemce.

4. Nájemní smlouva může být prodloužena, pokud nájemce a další osoby užívající domácnost nadále splňují podmínky pro uzavření nájemní smlouvy sociálního bydlení. 

5. Pokud jsou uspokojeni všichni žadatelé z cílových skupin a Obec není schopna zajistit nájemníka z cílových skupin, lze nájemní smlouvu k sociálnímu bytu uzavřít i s osobou, která do těchto cílových skupin nepatří nebo nesplňuje stanovené podmínky, maximálně však na dobu jednoho roku.


Posouzení žádosti o sociální byt

  1. Obec Brnířov má pro posouzení žádosti o sociální byt vypracovaný systém bodového hodnocení. Každá žádost bude ohodnocena bodovým systémem dle stanovených ukazatelů. Výsledný počet bodů je dán součtem bodů přidělených podle jednotlivých ukazatelů.
  2. Žádosti vyhodnocuje Obecní úřad Brnířov. Vyhodnocené žádosti předkládá Zastupitelstvu obce Brnířov na jeho pravidelné zasedání. Zastupitelstvo vybere žadatele s nejvyšším bodovým hodnocením. V případě rovnosti bodů má Zastupitelstvo obce Brnířov právo konečného rozhodnutí. Zastupitelstvo následně schválí uzavření Smlouvy o nájmu sociálního bytu s konkrétním žadatelem a pověří starostu obce jejím podpisem.
  3. Schválení uzavření smlouvy o nájmu s konkrétním žadatelem oznámí bez zbytečného odkladu starosta obce žadateli a dohodne si se žadatelem termín podpisu nájemní smlouvy. Pokud se žadatel v dohodnutý termín k podpisu smlouvy bez řádného odůvodnění nedostaví nebo nájemní smlouvu odmítne uzavřít, vyřadí se jeho žádost z evidence. Nová žádost bude v takovém případě zařazena pouze tehdy, bude-li doložena novými skutečnostmi.
  4. Nájemci sociálních bytů neskládají před uzavřením smlouvy o nájmu žádné finanční prostředky (např. jistiny, kauce).
  5. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy sociálního bytu sjednané při uzavření nájemní smlouvy nebo změněné v průběhu trvání nájemního vztahu nesmí překročit limit nájemného stanovený Ministerstvem pro místní rozvoj.
  6. Nájemce vedle nájmu platí zálohy na služby spojené s užíváním bytu.
  7. Neplacení nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu, hrubé porušení nájemních podmínek, porušování dobrých mravů v domě jsou důvodem k výpovědi smlouvy o nájmu. 
  8. Prodloužení nájemní smlouvy je možné pouze tehdy, kdy nájemce znovu prokáže splnění veškerých podmínek pro přidělení sociálního bytu a Zastupitelstvo obce schválí prodloužení nájemní smlouvy.

Přílohy ke stažení

Žádost o přidělení sociálního bytu.docx

Příloha č. 1 k žádosti o sociální byt - Prohlášení o příjmech a vlastnictví.docx

Příloha č. 2 k žádosti o sociální byt - Prohlášení o souladu s cílovou skupinou podpory sociálního bydlení v IROP.docx

Příloha č. 3 k žádosti o sociální byt - Příjmový dotazník.docx